Gridth

APU2, Alpine Linux and v6plus

By Kridsada Thanabulpong

Many ISPs in Japan have started offering IPv4-over-IPv6 tunnel for their customers in recent years. Most of IPv4-over-IPv6 tunnel providers in Japan either utilizes Dual-Stack Lite (DS-Lite), such as transix service from mfeed, or Mapping of Address and Port with Encapsulation (MAP-E, RFC 7597), such as JPNE (offered as v6plus service).

ITPE FE Examination

By Kridsada Thanabulpong

เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปสอบ โครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ของ สวทช. ในชุดข้อสอบ Fundamental Information Technology Engineers (FE) และพบว่าได้ผลออกมาดีกว่าที่คาด โดยเป็นหนึ่งใน 2 คนที่สอบผ่านข้อสอบชุดดังกล่าวในรอบนี้ และได้คะแนนสูงเป็นอันดับสามจากผู้สอบทุกประเทศ (ประมาณ 700 คน) เลยคิดว่าน่าถือโอกาสนี้ลองเขียนเกี่ยวกับการสอบดู

On 3-D Secure and Online Payments

By Kridsada Thanabulpong

ช่วงนี้มีเหตุการณ์เว็บไซต์ e-Commerce ชื่อดังแห่งหนึ่งเกิดข้อมูลบัตรรั่วไหล และมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ นานาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต บทความนี้ไม่ได้ต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลโดยตรง แต่อยากจะลองเขียนถึงสิ่งที่คิดมานานแล้วเกี่ยวกับขั้นตอนการกรอก One-Time Password ก่อนชำระเงิน หรือที่รู้จักกันในวงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในชื่อ 3-D Secure